Winkelwagen

 

Je partner voor textieldruk!

 

Algemene Voorwaarden

Viewpoint Shirt - Serlet BV

Ondernemingsgegevens

Serlet BV
Handelsnaam: Viewpoint Shirt
Lage Meers 10a, 8940 Geluwe
info@viewpointshirt.be
+32 (0)495 37 39 05
BE0628.552.575
RPR Ieper

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van handelsnaam Viewpoint Shirt, hierna genoemd Serlet BV met maatschappelijke zetel te Lage Meers 10a – 8940 Geluwe en BTW nummer BE0628.552.575 biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen, goederen met personalisatie, diensten en maatwerk uit haar webwinkel online aan te kopen of te bestellen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Serlet BV moet de Klant deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Serlet BV aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, tenzij anders vermeld op de website. Bij personalisatie en maatwerk wordt de klant van de prijs geïnformeerd per digitale offerte, dewelke hij kan aanvaarden of weigeren.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de goederen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Serlet BV niet. Serlet BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Serlet BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Serlet BV. Serlet BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een goedere. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
De Klant kan op 2 manieren bestellingen plaatsen. Enerzijds kiest de Klant goederen in de website, rekent af en daarna wordt de bestelling klaargemaakt. Anderzijds, wanneer goederen dienen gepersonaliseerd te worden, ontvangt de Klant eerst een offerte op basis van de door hem doorgegeven personalisatie wensen en informatie die op dat moment nodig is om een offerte te kunnen opmaken. Serlet BV informeert de klant uitgebreid via een digitale offerte over de goederen, prijs, leveringstijd en alle andere nuttige informatie nodig voor de bestelling. De Klant kan deze offerte aanvaarden of weigeren.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE77 0017 5471 4842
 • via factuur (onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door Serlet BV)

Serlet BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Goederen besteld via deze webwinkel kunnen enerzijds worden verzonden, of anderzijds worden afgehaald.

Artikel 5.1 Afhaling
Bij afhaling dient de Klant vooraf een afspraak te maken zodat er samen met Serlet BV een afhaalmoment kan worden besproken. De Klant wordt hierover uitdrukkelijk geïnformeerd bij het plaatsen van een bestelling. Serlet BV is op geen enkele manier aansprakelijk indien de Klant dit niet nakomt en bij een eventuele afhaling aan een gesloten deur zou staan.

Artikel 5.2 Verzending & levering
Bij verzending gebeurd de levering standaard door verzending partner Bpost, tenzij anders vermeld. Grotere orders waarbij de omvang dusdanig groot is dat het om volumetransporten zou gaan, kunnen andere verzending partners worden ingeschakeld. De Klant wordt ten allen tijde geïnformeerd over de eventuele verzendingskosten die op de bestelling van toepassing zouden zijn.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Tenzij goederen op dat eigenste ogenblik niet voorradig zijn bij Serlet BV of haar leveranciers.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een goedere of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Serlet BV.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Serlet BV was geboden.

Artikel 5.3 Leveringstermijn
De levering- en/of uitvoeringstermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Serlet BV, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de bestelling in ontvangst te nemen bij oplevering.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen of diensten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Serlet BV.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Serlet BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde goederen of diensten beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Offertes, maatwerk goederen en diensten op offertebasis
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en offertes en de daarmee samenhangende prijsopgaven en leveringstermijnen van de Serlet BV zijn vrijblijvend. De prijsopgaven en leveringstermijnen kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden, honoraria, grondstofprijzen en/of leveringskosten.

Artikel 8: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument goederen online aankopen of bestellen bij Serlet BV. In het geval van ongepersonaliseerde goederen die standaard in de website kunnen worden besteld en aangekocht heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Serlet BV via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, of deze opvragen aan Serlet BV per mail via info@viewpointshirt.be maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Serlet BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Serlet BV. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Wanneer de klant kiest voor verzending, zal de Klant steeds de goederen terugsturen naar onderstaande gegevens, wat verschillend is van de maatschappelijke zetel van Serlet BV:

Viewpoint Shirt – Serlet BV
Menenstraat 169, 8980 Geluveld

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien de teruggestuurde goedere op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Serlet BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel goederen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en bewijs van aankoop kunnen worden teruggenomen.

Alle teruggestuurde goederen worden grondig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de goedere slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen. Teruggestuurde goederen mogen gepast worden, maar niet worden gebruikt. Wanneer een goedere een waardevermindering is ondergaan door het gebruik of toedoen van de Klant zal dit in rekening worden gebracht ten laste van de Klant.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Serlet BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Serlet BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Serlet BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Serlet BV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Serlet BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
 • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Serlet BV geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Gepersonaliseerde goederen en diensten op vraag van de Klant
 • Maatwerk diensten of maatwerk goederen op vraag van de Klant
 • De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • De levering van goederen die vallen onder de categorie ‘ondergoed’;
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen of producten;
 • Overeenkomsten waarbij de Klant Serlet BV specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • Overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

Artikel 9: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Serlet BV volgt de wettelijk vastgestelde garantietermijnen en -voorwaarden en die van haar leveranciers van goederen aangeboden op de website. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor goederen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Serlet BV klantendienst en de goedere(n) op zijn kosten terug te bezorgen aan Serlet BV.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Serlet BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van de goedere in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies, wasinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de goedere, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zowel Serlet BV als haar leverancier(s) van de goedere(n) in kwestie hebben na grondige inspectie van de goedere in kwestie het recht te oordelen over het al dan niet toekennen van een commerciële of wettelijke garantie. Nimmer zal hier door Serlet BV of haar leverancier(s) enig misbruik van gemaakt worden.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 10: Klantendienst
De klantendienst van Serlet BV is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)495 37 39 05, via e-mail op info@viewpointshirt.be of per post op het volgende adres Menenstraat 169, 8980 Geluveld. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden of de Klant kan gebruikmaken van het klachtenformulier op de website.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Serlet BV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Serlet BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde goederen terug te nemen. 

Artikel 12: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Serlet BV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. In aanvulling op haar Algemene Voorwaarden heeft Serlet BV een Privacybeleid. Dit is onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden van Serlet BV en kan hier geraadpleegd worden. Indien u vragen heeft over het Privacybeleid van Serlet BV, kunt u Serlet BV contacteren via de contactgegevens vermeld in het privacybeleid.

Artikel 13: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. In aanvulling op haar Algemene Voorwaarden heeft Serlet BV een Cookiebeleid. Dit is onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden van Serlet BV en kan hier geraadpleegd worden. Indien u vragen heeft over het Cookiebeleid van Serlet BV, kunt u Serlet BV contacteren via de contactgegevens vermeld in het privacybeleid.

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Serlet BV om één van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden worden aangevuld door de reeds bestaand Algemene Verkoopsvoorwaarden van Serlet BV. De reeds bestaande Algemene Voorwaarden zijn hier te raadplegen. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Artikel 16: Bewijs
De Klant aanvaardt dat alle elektronische communicatie in de vorm van emails, sms en mms berichten, chat gesprekken, inzendingen via de contactformulieren op de website en/of back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen
Op alle overeenkomsten en verbintenissen van de Serlet BV is het Belgisch recht van toepassing. In gelijk welk geval van betwisting aangaande de offertes, bestellingen, aankopen, overeenkomsten, facturen, uitgevoerde werken of geleverde diensten van de Serlet BV zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Ieper bevoegd.